Evropsko prvenstvo u rukometu za muškarce EURO 2004

6. evropsko prvenstvo u rukometu za muškarce EURO 2004 bila je najveća sportska priredba, koja je bila organizirana u Sloveniji u zadnjih nekoliko godina.

Podaci o prvenstvu

 • 22.01.2004 – 01.02.2004
 • Ljubljana, Celje, Koper, Velenje
 • 17 000 raspoloživih sjedala u dvoranama za svaki dan takmičenja
 • 15 prodajnih mjesta za prodaju karata po Sloveniji
 • 21 kontrolna vrata u četri sportske dvorane povezana u objedinjeni sustav kontrole ulaza
 • 6 akreditacijskih centara
 • 4 press centra
 • 80.000 prodanih karata
 • 4.500 akreditiva
 • prodaja karata v realnome vremenu preko prodajne mreže i preko interneta.

»To je bilo najboje EP do sada.«
Staffan Holmqvist, predsjednik EHF

Programski atelje A&Z d.o.o. je na tom prvenstvu osigurao

 • centralizirani sustav za predprodaju i prodaju karata,
 • distribucijsku mrežu za prodaju karata po Sloveniji i prodaju preko interneta,
 • centre za akreditiranje na lokacijama sportskih dvorana,
 • centre za novinare na lokacijama sportskih dvorana,
 • objedinjeni sustav automatske kontrole ulaza gledatelja u sportske dvorane,
 • komunikacijsku infrastrukturu,
 • zaštićeni papir za ulaznice,
 • savjetovanje za područje menedžmenta priredbi

»Nakon prvih utakmica zvaničnoga dijela Evropskog prvenstva u rukometu EURO 2004, već se može reči da je cjelovito informacijsko riješenje DRAGON značajno doprinjelo visokoj organizacijskoj razini tog sportskog događaja, većoj sigurnosti gledatelja i nesmetanom radu novinara. Sve skupa je kod eminentnih gostiju iz međunarodnih sportskih organizacija te kod velikog broja akreditiranih novinara ostavilo izuzetan dojam, pa neki već spominju nove priredbene standarde za buduća međunarodna takmičenja u rukometu.«
Leopold Kalin, direktor projekta

Prodaja karata sa integriranim sustavom kontrole ulaza

Predprodaja i prodaja karata za utakmice EURO 2004 te automatska kontrola ulaza u dvorane bazirali su na riješenjima DRAGON Venue Sport Edition i DRAGON Venue Access Control. Oba riješenja uvrstavaju se u sam vrh evropske ponude na tom području. Objedinjeni sustav radi u realnome vremenu te dozvoljava prodaju karata na neograničenom broju prodajnih mijesta te preko interneta, izradu akreditacija u akreditacijskim centrima te potpunu kontrolu nad ulazom u dvorane kroz automatska kontrolna vrata. Sve to u isto vrijeme.

Prodaja karata u realnome vremenu znači da se može kartu za izabrano slobodno sjedalo u bilo kojoj od dvorana kupiti na svakome od prodajnih mijesta. Riješenje DRAGON Venue Sport Edition osigurava izuzetnu brzinu prodaje – čak preko dvadeset ulaznica u minuti na svakoj od blagajni unutar objedinjenog prodajnog sustava. Riješenje radi stabilno i brzo i u situacijama, kada potražnja za kartama nadmaši očekivanje organizatora.

Riješenje DRAGON Venue Access Control osiguravalo je potpuni nadzor akreditacija i karata svih kategorija uz optimalnu protočnost gledatelja i organiziranih navijaća, ćime je bila mogućnost zloupotrebe karata i akreditacija smanjena na minimum. Riješenje je harmonizirano sa međunarodnim priredbenim standardima, koje je na područje sporta poćela več prije nekoliko godina uvoditi Svijetska nogometni savez (FIFA).

Integrirano riješenje DRAGON Venue Sport Edition je navijaćima i svim drugim gledateljima utakmica na EURO 2004 osiguralo najvišu razinu sigurnosti te nesmetan dolazak i odlazak iz priredbenog prostora, dok je organizatorima u svakome trenutku omogućavalo cjeloviti uvid u događanje te potpuni nadzor nad njim.

Izviješća za organizatore

Organizator imao je u svakome trenutku potpuni uvid u stanje prodaje i stanje zauzetosti u svakoj od dvorana i to preko interneta, mobilnih telefona i SMS poruka.

Akreditacije

U fazi pripreme prvenstva je riješenje DRAGON Venue podržalo evidentiranje i menedžiranje akreditiva pomoću interaktivnih servisa, ugrađenih u zvanične internet stranice organizatora. Tokom prvenstva riješenje DRAGON Venue je osiguravalo istovremeni menedžment akreditacija na sjedištu Rukometnog saveza Slovenije, kao i u četri akreditacijska centra na lokacijama tekmičenja. Kako je samo procesiranje akreditiva izuzetno brzo – sa fotografiranjem i obradom digitalne fotografije akreditacija je izrađena u vremenu kračem od jedne minute – ni u jednom slučaju nije bilo nelagodnosti ili slabe volje radi čekanja na akreditive.

U integraciji sa sustavom automatske kontrole ulaza, uporaba svih vrsta akreditiva bila je tokom cijelog prvenstva pod potpunim nadzorom organizatora.

Press centar

Centre za novinare opremili smo sa svom potrebnom komunikacijskom opremom za nesmetani rad novinara. Tokom prvenstva bila je u novinarskim centrima osigurana prisutnost tehničkog osoblja, koje je moglo pomoći kod uklapljanja računala u mrežu i kod manjih tehničkih problema. Sa strane novinara primili smo veliki broj pohvala za opremljenost novinarskih centara te organizaciju i tehničku podršku rada u njima.

Informacijska platforma

Informacijska platforma temeljila je na serverskom sustavu proizvođaća HP i operacijskom sustavu Linux. Komunikacija između priredbenih lokacija bazirala je na javnoj internet mreži (VPN).

DRAGON VENUE Sport edition

Cjelovito riješenje za podršku velikih sportskih događaja DRAGON Venue Sport Edition, koje je na EURO 2004 osiguravalo nesmetan tok događaja, bilo je sakriveno pred pogledima posjetitelja, a radilo je besprijekorno. U prvim danima prvenstva publika je bila zbunjena jedino automatskom kontrolom ulaza u dvorane, jer je bilo to nešto sasvim novo na sportskim priredbama u Sloveniji.

»U firmi Programski atelje A&Z, d.o.o. prepoznali smo i shvatili izazove projekta. No ujedno smo bili uvijereni da ćemo ih savladati pomoću vrhunskog strukovnog znanja, tehnološke platforme DRAGON Venue Sport Edition te dugogodišnjih iskustava. Nismo pogriješili. O EURU 2004 možemo sa ponosom govoriti u superlativima je smo na tom projektu dokazali da smo u segmentu integriranog elektronskog tiketinga za velike sportske priredbe najbolji partner na širem podrućju Adriatik regije.«
Zoran Bistrički, direktor Programski atelje A&Z d.o.o.